هيئت مديره اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل

آقاي دکتر حسين عباس زاده

نائب رئيس هئيت مديره

آقاي سيد فخرالدين عامريان

رئيس هئيت مديره

آقاي مسلم ناصري

نائب رئيس هئيت مديره

آقاي رضا حبيب طاري فرد

عضو هئيت مديره

اتاق مشترک بازرگاني

ايران و برزيل

آقاي بهزاد درخور

خزانه دار و عضو هئيت مديره

آقاي دکتر فرهاد طاهريان

دبير اتاق

آقاي بهنام درخور

عضو هئيت مديره

آقاي مهدي طاهري سلطاني

عضو هئيت مديره