اتاق مشترک ايران و برزيل

اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل يک تشکل ملّي ثبت شده در اتاق ايران با ماموريت توسعه فعاليت اقتصادي با کشور برزيل بوده و موظف به کوشش در جهت گسترش ارتباطات در تمام زمينه هاي تجاري و بازرگاني بين دو کشور مي باشد.

چشم انداز و ماموريت اتاق

چشم انداز : افزايش خودسازماندهي و توزيع متعادل فرصت هاي اقتصادي و فراهم آوردن زمينه لازم براي سرمايه گذاري هاي صنعتي ، بازرگاني ، معدني و کشاورزي بين اعضاء و بازرگانان دو کشور

ماموريتاتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل يک تشکل ملي ثبت شده در اتاق ايران با ماموريت توسعه فعاليت اقتصادي با کشور برزيل بوده و موظف به کوشش درجهت گسترش ارتباطات در تمام زمينه هاي تجاري و بازرگاني بين دوکشور مي باشد.


اهداف و وظايف اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل

 

  • کوشش در جهت گسترش ارتباطات و مراودات صاحبان صنايع و بازرگانان ايران و برزيل در زمينه تجارت، صنعت، خدمات، کشاورزي، معدن و ساير امور مربوطه.
  • مطالعه و بررسي به منظور فراهم آوردن زمينه هاي لازم براي سرمايه گذاري هاي صنعتي، بازرگاني، معدني و کشاورزي در دو کشور.
  • جمع آوري و ارزيابي اطلاعات آماري و ساير مطالب سودمند در مورد مسائل بازرگاني، صنعتي و اقتصادي دو کشور و قراردادن اين اطلاعات در اختيار متقاضيان ايراني و برزيلي و همکاري با سازمان ها و مقامات صلاحيتدار ايران و برزيل به منظور تشويق و توسعه روابط اقتصادي بين دو کشور.
  • گسترش مبادله هياتهاي تجاري و اقتصادي بين دو کشور.
  • برگزاري گردهمايي ها و همايش ها در زمينه توسعه روابط اقتصادي بين دو کشور.
  • همکاري و تشريک مساعي با اتاق هاي متقابل در کشور برزيل.
  • کوشش در جهت حل اختلافات ناشي از روابط اقتصادي بين اشخاص حقيقي و حقوقي ايران و برزيل از طريق حکميت و در صورت عدم توفيق، تشويق طرفين اختلاف به رفع اختلافات از طريق مرکز داوري اتاق ايران.
  • اداره امور اتاق با رعايت مقررات اين اساسنامه و با همکاري نزديک با مقامات رسمي، سازمانها و مؤسسات ايراني و کشور برزيل .