اطلاعات تجاري برزيل

برزيل يکي از 20 اقتصاد بزرگ دنيا مي باشد که به سرعت در حال رشد مي باشد. پيش بيني مي گردد اين کشور در آينده جزو 10 اقتصاد بزرگ دنيا شود. ايجاد و توسعه رابطه تجاري با برزيل مي تواند تضمين کننده منافع بلند مدت کشور عزيزمان ايران باشد.

ادامه مطلب