آموزش و انتشارت

1- تقويم آموزشي اتاق ايران

2- کتاب دنياي سه صفر

3- کتاب به حساب تاريخ

4- کتاب کنجکاوي موشکافانه

5- کريدورهاي منطقهاي و موقعيت ژئواکونوميک ايران

6- اصول مبارزه با فساد براي تشکل هاي اقتصادي بازرگاني

7- اصول حکمراني براي تشکل هاي اقتصادي و اتاق بارزگاني

8-کتاب کاوش

9-کتاب نسل امين الضرب ( خاطرات ماندگار 48 کارآفرين ايراني )

10- دانشنامه اکونوميست

11- راهنماي علم اقتصاد ( از الف تا ي )

12-راهنماي بازارهاي مالي

 

نشريه آينده نگر

1- آينده نگر فروردين سال 1401

2- آينده نگر ارديبهشت سال 1401

3- آينده نگر خرداد سال 1401

4- آينده نگر تير سال 1401

5- آينده نگر مرداد و شهريور  سال 1401

6- آينده نگر مهر سال 1401

7- آينده نگر آبان سال 1401

8- آينده نگر آذر سال 1401

9- آينده نگر دي سال 1401

10- آينده نگر بهمن سال 1401

11- آينده نگر اسفند سال 1401

12- آينده نگر فروردين و ارديبهشت سال 1402