قوانين

1- فروش کالا و خدمات برزيل:

2- قوانين و مقررات تجاري برزيل :

3- حمل و نقل و ترانزيت برزيل :

4-معيارهاي ارائه گواهي بهداشت براي صادرات و واردات محصولات با منشاء گياهي در برزيل