آيين نامه ها و ضوابط

1-   تصويب آيين نامه حمايت از توليد دانش بنيان و اشتغال افرين در بخش کشاورزي