گيمارايس

پارک ملي گيمارايس  Guimarães  بازديد از پارک ملي گيمارايس با فلات کوهستاني خيره کننده و تاريخ 500 ميليون ساله در ايالت ماتو گروسو Mato Grosso بسيار جالب و ديدني خواهد بود. اين منطقه داراي زمين هاي ناهموار با صخره هاي تماشايي و آبشارها ي بزرگ و حيوانات و گياهان متعدد ميباشد.