مجامع

اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل تاکنون پنج مجمع عمومي  در تاريخ هاي 1396/4/18 و 1397/9/17 و 1398/7/10 و 1399/6/16 و 1400/6/13 برگزار نموده که تصوير آخرين تصميمات مجمع 1400/6/13 مندرج در روزنامه رسمي به پيوست ميباشد .

1_ مجمع عمومي موسسين 1396/4/18 

2_ مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم 1397/9/17

3_ مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده 1398/7/10

4_ مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده 1399/6/16

5_ مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده 1400/6/13 

 

 

 


آخرین تغیرات روزنامه رسمی