اطلاعات تجاري برزيل

برزيل يکي از 20 اقتصاد بزرگ دنيا مي باشد که به سرعت در حال رشد مي باشد. پيش بيني مي گردد اين کشور در آينده جزو 10 اقتصاد بزرگ دنيا شود. ايجاد و توسعه رابطه تجاري با برزيل مي تواند تضمين کننده منافع بلند مدت کشور عزيزمان ايران باشد.

راهنماي مستندات

1- راهنماي تجارت با برزيل

2- چشم انداز بخش کشاورزي برزيل

3- جايگاه برزيل در توليد غلات

4- آمار تجاري دو کشور در سال 2021

5- توليد و واردات گاز طبيعي در سال 2021

6- آمار  صادرات و واردات سيب برزيل 

7- آمار صادرات و واردات نفت خام برزيل

8- مهمترين گمرکات مرزي و داخلي قابل استفاده براي تجار ايراني

9- مهمترين بنادر فعال و قابل استفاده براي تجار ايراني

10- زيرساخت هاي اقتصادي - برزيل

11- شاخص هاي پايه اقتصادي - برزيل

12- پتانسيل هاي تجارت با برزيل

13- آشنايي با صنعت پتروشيمي برزيل و فرصت هاي صادراتي به آن کشور

14- برسي اجمالي دام ( دام پروري ) در برزيل

15- نگراني از کمبود گازوئيل در برزيل

16-وضعيت برداشت قهوه در برزيل

17- برگزاري سومين دوره آموزشي جهان اسلام و مفهوم حلال در برزيل

18- ميزان توليد، صادرات و واردات نفت و گاز در برزيل

19- برنامه هاي برزيل براي افزايش توليد گندم

20- تجارت خارجي برزيل در بخش کشاورزي

21- بازار مراقبت هاي  بهداشتي برزيل

22- نگاهي به بانک بريکس

23- عملکرد برزيل در حوزه نفت وگاز

24- فهرست داروهاي فوريتي، روندهاي قانوني ثبت دارو و اطلاعات برگزاري مناقصات دارويي در برزيل

25- کدهاي تعرفه، ماليات و مقررات مرتبط با صادرات محصولات پليمري و پتروشيمي‌به برزيل

26-عمده نيازهاي وارداتي برزيل در سال 2022

27- تقويم نمايشگاه هاي تجاري برزيل در سال 2023