ويديو-گفت و گوي معاون ديپليماسي اقتصادي در خصوص اهميت ابعاد اقتصادي بريکس

 

مهدي صفري معاون ديپلماسي اقتصادي وزير امور خارجه : بريکس يک همکاري منطقه‌اي نيست چون کشورهايي از قاره‌هاي مختلف عضو آن هستند.

با اعضاي جديد جهاني بودن بريکس بيشتر شد.
بريکس يک همکاري سياسي، امنيتي، اجتماعي و اقتصادي است که بعد اقتصادي آن براي ما مهم است.