کميسيون هاي تخصصي اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل

اتاق مشترک ايران و برزيل، علاوه بر شناسايي فرصت هاي تجاري براي توسعه بازار بخش هاي دولتي و خصوصي در اين کشور، به تسهيل گري براي تنظيم روابط و مناسبات مي پردازد تا طرفهاي تجاري با شناخت بهتر نسبت به يکديگر در بستري امن به تجارت بپردازند.  اتاق مشترک ايران و برزيل، تلاش دارد تا ضمن ايجاد فرصتهاي بيشتر براي تجار ايراني، در جايگاه مشاوري امين و راهبر تنظيم روابط اقتصادي منعفت ساز، به ايفاي نقش بپردازد.   

اتاق مشترک ايران و برزيل، با تدوين سياست هاي رفتاري و عملکردي مبتني بر نتيجه گرايي، فصلي نو را در توسعه روابط تجاري و همکاري هاي اقتصادي با کشور برزيل آغاز مي کند . دبيرخانه اتاق مشترک مستقر در هر دو کشور از طريق تکميل فرايند هاي ارتباطي و مطالعاتي به ايجاد شناخت و درک مشترک ميان تجار و بازرگان علاقه مند به همکاري هاي اقتصادي در هر دو کشور پرداخته است .

در راستاي تحقق اهداف فوق، کميسيون هاي تخصصي اتاق مشترک  به عنوان اتاق فکر و هموار کننده مسير تمامي اعضا اتاق در کنار تجار قرار دارند، تا با انجام مطالعات بازار و تعيين گروه هاي کالايي منفعت ساز براي تجار، ضمن تنظيم روابط شرکتهاي ايراني و برزيلي همکار با يکديگر، به انسجام بخشي رفتار دستگاههاي دولتي در حمايت از تجار و فعالان اقتصادي بپردازند .

کميسيون توسعه صادرات غيرنفتي

کميسيون دانش بنيان و استارتاپ

کميسيون گردشگري، هنري و ورزشي