پرتفوي فرصت هاي سرمايه‌گذاري در بخش نفت و گاز برزيل

نسخه اول -ماه مي ۲۰۲۲ آژانس توسعه تجارت و سرمايه گذاري برزيل با همکاري دفتر تحقيقات انرژي، فدراسيون صنعت ريودوژانيرو و سازمان ملي صنعت نفت برزيل