اطلاع رساني

اطلاع رساني به اعضا در خصوص قوانين ، نمايشگاه ها و فرصت هاي سرمايه گذاري

خدمات

  •  ارائه اطلاعات مربوط به پروژه هاي قابل سرمايه گذاري به شرکتهاي ايراني وبرزيلي و جذب سرمايه گذاري از سوي شرکتهاي برزيلي
  •   ارائه اطلاعات و بولتن هاي آماري ،  نشريه، کتاب و جزوات و ساير مطالب سودمند در مورد مسايل بازرگاني- صنعتي و اقتصادي دو کشور