خدمات مشاوره

ارائه خدمات مشاوره به اعضا در زمينه هاي گوناگون کاري و حرفه اي

خدمات مشاوره اتاق

  •  ارائه مشاوره بازار وبازاريابي محصولات ومعرفي فرصت هاي تجاري موجود در کشور برزيل به شرکتها وتجار و بازرگانان ايراني(صادر کنندگان و وارد کنندگان) وبازاريابي و بازار سازي و معرفي محصولات ايراني
  • ارائه خدمات و مشاوره در امور‌بانکي ‌، گمرکي ، لجستيک ، بيمه و ماليات ، ثبت شرکت و ... در برزيل به شرکتهاي ايراني متقاضي.
  •  ارائه خدمات مشاوره اي در خصوص نيازها ومزيت هاي صادراتي و وارداتي ايران و برزيل به شرکتها ، تجار و بازرگانان دو کشور